ahhirstudio@gmail.com +91 9674241242

Sarod

 • Prasenjit Sengupta

MohonBina

 • Kaushik Mohon Roy

Violin

 • Amlan Halder

Setar

 • Dolan Sengupta

 • Soumen Bhattacharjee

Guitar

 • Subrata Banerjee

Keyboard

 • Bajramanik Das

Flute

 • Soumojyoti Ghosh

Harmonium

 • Suman Sarkar

Tabla

 • Sandeep Ghosh (Advance)

 • Amitanshu Bhramha (Advance/ Basic)